Regulamin zajęć

 

UKS „DANEX” SIEMIATYCZE – regulamin zajęć

na sezon 2016/2017 – sekcja siatkówki

 

1.    UKS Danex – organizator zajęć zapewnia:

 • osoby prowadzące zajęcia,
 • halę sportową z szatniami,
 • sprzęt treningowy,
 • stroje na mecze,
 • zabezpieczenie medyczne podczas meczów,
 • przejazd zawodniczek na mecze w ramach rozgrywek organizowanych przez WZPS,
 • UKS Danex w sezonie 2016/2017 nie ubezpiecza zawodniczek od NNW.

2.    Dyscyplina treningów:

 • na zajęcia należy przybyć minimum 20 minut przed rozpoczęciem, o nieobecności należy uprzednio powiadomić trenera zespołu
 • należy wykonywać polecenia trenera lub osoby prowadzącej zajęcia,
 • obowiązuje zakaz  opuszczania treningów bez pozwolenia w czasie ich trwania,
 • w czasie treningów nie wolno używać wulgaryzmów,
 • nie wolno okazywać agresji wobec trenera i kolegów uczestniczących w treningach,
 • należy szanować sprzęt wydany do treningu,
 • podczas treningów obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych,
 • należy pozostawić szatnię w należytym porządku po treningu lub meczu,
 • uczestnictwo w obozach i turniejach wytypowanej przez trenera kadry ma charakter obowiązkowy. W przypadku, gdy zawodniczka nie może uczestniczyć w wyjeździe lub turnieju zobowiązana jest do wyjaśnienia sytuacji u prowadzących zajęcia. Gdy uczestniczka zadeklaruje się na jakikolwiek wyjazd lub obóz, a potem się z niego wycofa pobierana jest opłata ryczałtowa w wysokości 75 procent ustalonych przez Klub kosztów wyjazdu.

3.    Dyscyplina meczowa:

 • należy stawić się w nakazanym czasie przed meczem,
 • zabrania się podważania decyzji sędziego i trenera,
 • należy kulturalnie zachowywać się wobec swoich kolegów, a w stosunku do przeciwników stosować zasady fair-play,
 • należy pamiętać o tym, że na boisku walczymy o wynik dla całej drużyny, a nie tylko dla siebie,
 • nie kłócić się na boisku o złe zagrania, nie obwiniać kolegi podczas gry.

4.    Dyscyplina klubowa:

 • godnie reprezentować barwy klubowe na boisku i poza nim,
 • należy systematycznie odprowadzać składki członkowskie w kwocie 35 zł płatne do 30 danego miesiąca za kolejny miesiąc przelewem na konto klubu: Bank Spółdzielczy w Siemiatyczach 64 8092 0001 0002 3591 2000 0010
 • na zawodach sportowych, obozach oraz w obrębie miejsc, w których odbywają się zajęcia kategorycznie zabrania się palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych oraz zażywania środków  odurzających,

5.    Kary obowiązujące członków Klubu:

 • celowe uszkodzenie sprzętu powoduje jego odkupienie,
 • niezapłacenie składki członkowskiej w nakazanym terminie powoduje wykluczenie z treningów oraz gry,
 • za postawę niegodną sportowca zawodniczka może zostać ukarana. Dopuszcza się czterostopniowy system karania: upomnienie ustne, upomnienie na forum grupy, zawieszenie z powiadomieniem rodziców o sytuacji,  wykluczenie z listy członków Klubu.
 • naganne zachowanie w stosunku do sędziego, przeciwników lub kolegów z drużyny może skutkować zawieszeniem zawodnika do wykluczenia z Klubu włącznie,
 • wszystkie sprawy dyscyplinarne rozpatrywane będą przez Zarząd UKS „Danex”

6.    Wyróżnienia:

 • za wysokie zaangażowanie zawodniczka na wniosek trenera grupy może zostać nagrodzona przez Zarząd Klubu.

7.    Inne:

 • zawodnik może być zwolniony z opłaty członkowskiej w danym miesiącu na podstawie udokumentowanej choroby lub zwolnienia lekarskiego (minimum 21 dni).
 • za rzeczy zagubione przez uczestników zajęć lub pozostawione bez nadzoru w salach odpowiadają uczestnicy,
 • wszelkimi sprawami nie objętymi regulaminem reguluje Zarząd Klubu.

Klub ma prawo do korzystania z wizerunku siatkarek na stronie internetowej oraz w innych materiałach promujących działalność Klubu. Klub ma również prawo udostępniać mediom wypowiedzi, wywiady oraz inne materiały o zawodniczkach lub działalności klubu.